Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 21 TN, B: Chọn lựa: một hành vi không dễ 20 Tháng 8 2015 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa 1391
CN 20 TN, B: Muốn Sống Đời Đời Hãy Ăn Bánh Giêsu 12 Tháng 8 2015 Lm Antôn Nguyễn Văn Độ 1369
CN 19 TN, B: Bánh từ trời - nguồn sống đích thực 05 Tháng 8 2015 Lm Jos Phạm Ngọc Ngôn, CsjB 1356
CN 18 TN, B: Chính là Cha tôi cho các ông ăn 29 Tháng 7 2015 Lm Nguyễn Văn Ty 1251
CN 17 TN, B: Có thực mới vực được đạo 21 Tháng 7 2015 Lm Phêrô Bùi Trọng Khấn 1371
CN 16 TN, B: Làm việc và cầu nguyện 15 Tháng 7 2015 Lm GB Văn Hào 1284
CN 15 TN, B: Sứ mạng loan báo Tin Mừng 07 Tháng 7 2015 Lm Giuse Nguyễn Thành Long 1297
CN 14 TN, B: Cao ngạo là đánh mất tất cả 01 Tháng 7 2015 Lm JB Nguyễn Minh Hùng 1322
CN 13 TN, B: Lòng tin của con đã cứu con 23 Tháng 6 2015 Lm Giuses Nguyễn Văn Lộc 1475
CN 12 TN, B: Thử thách trong cuộc đời 17 Tháng 6 2015 TGm Giuse Ngô Quang Kiệt 1463

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch