Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Mẹ Vô nhiễm, A: Được tái sinh khỏi tội nguyên tổ 08 Tháng 12 2010 Super User 2127
CN 2 MV, A: Đáp trả lời kêu gọi sám hối của Phúc Âm 02 Tháng 12 2010 Super User 2893
CN 1 MV, A: Hãy chỗi dậy 25 Tháng 11 2010 Super User 2388

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch