Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CN 26 TN, B: Cộng Tác Trong Việc Làm Sáng Danh Chúa 25 Tháng 9 2009 Lm Trần Bình Trọng 2176
CN 25 TN, B: Muốn Làm Đầu Thì Phải Phục Vụ Trong Khiêm Hạ 18 Tháng 9 2009 Lm Trần bình Trọng 2549
CN 24 TN, B: Qua Đau Khổ Thánh Giá Tới Vinh Quang Phục Sinh 11 Tháng 9 2009 Lm Trần Bình Trọng 2057

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch