Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
7 Sun. / Ord. A: To live according to the law of mercy 14 Tháng 2 2017 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 350
5 Sun / Ord. A: "How to be “the salt of the earth and the light of the world” 31 Tháng 1 2017 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 421
3 Sun / Ord. A: Asking to have a spirit of repentance for sin including the sin of division 17 Tháng 1 2017 Viết bởi John Tran BInh Trong Lượt xem: 492
Epiphany A: Seeking the one worthy of worship and praise 03 Tháng 1 2017 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 718
Christmas at Dawn, A: How was the first Christmass celebrated? 21 Tháng 12 2016 Viết bởi John Tran Bình Trọng Lượt xem: 771
3 Sun. / Adv. A: Should we look for another?  08 Tháng 12 2016 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 854
1 Sun. / Adv. A: Rise up 22 Tháng 11 2016 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 993
33 Sun. / Ord. A: Investing what God has given 11 Tháng 11 2014 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1746
All Souls, A: May the souls of the faithful departed rest in peace 29 Tháng 10 2014 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 3200
29 Sun./ Ord. A: Repaying to Caesar and to God 15 Tháng 10 2014 Viết bởi John Tran BInh Trong Lượt xem: 2477

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch