Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
5 Sun. / Easter, A: Following Jesus: the way, the truth and the life 15 Tháng 5 2014 John Tran Binh Trong 1859
3 Sun / Easter, A: Recognizing God's presence 30 Tháng 4 2014 John Tran Binh Trong 1839
Easter Sun. A: Asking to rise in grace with the risen Christ 18 Tháng 4 2014 John Tran Binh Trong 1808
5 Sun. / Lent, A: Asking to rise with Jesus 03 Tháng 4 2014 John Tran Binh Trong 9184
3 Sun. / Lent, A: Asking for the living water 20 Tháng 3 2014 John Tran Binh Trong 2544
1 Sun. / Lent, A: ‘Lead us not into temptation’ 05 Tháng 3 2014 John Tran Binh Trong 1997
8 Sun. / Ord. A: Trusting in God's providential plan 26 Tháng 2 2014 John Tran Binh Trong 2052
6 Sun. / Ord. A: Living the spirit of the Law 13 Tháng 2 2014 John Tran Binh Trong 1811
4 Sun. / Ord. A: Living the Beatitudes 28 Tháng 1 2014 John Tran Binh Trong 5299
2 Sun / Ord. A: Recognizing one’s Catholic identity 16 Tháng 1 2014 John Tran Binh Trong 1886

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch