Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
Epiphany, A: Seeking the One worthy of worship and praise 02 Tháng 1 2014 Viết bởi John Tran BInh Trong Lượt xem: 1781
4 Sun. / Adv. A: Seeking to find God in the solitude of soul 19 Tháng 12 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1749
2 Sun./ Adv. A: Responding to John the Baptist’s call to repentance 05 Tháng 12 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 9060
About the author 30 Tháng 11 2013 Viết bởi Administrator Lượt xem: 1510
Contents of a book: ‘Every Week God Speaks We Respond’ to be published. 29 Tháng 11 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1582

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch