Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
30 Sun. / Ord. B: ‘That I may see’ 21 Tháng 10 2015 John Tran Binh Trong 1606
28 Sun. / Ord. B: Wealth may hinder man’s relationship with God 06 Tháng 10 2015 John Tran Binh Trong 1306
26 Sun. / Ord. B: Cooperating in the works of glorifying God 22 Tháng 9 2015 John Tran Binh Trong 1348
24 Sun. / Ord B: Through suffering to resurrection 11 Tháng 9 2015 John Tran Binh Trong 1342
20 Sun. / Ord. B: An invitation to believe in and eat the bread of life 12 Tháng 8 2015 John Tran BInh Trong 1382
18 Sun. / Ord. B: Looking for food that endures for eternal life 29 Tháng 7 2015 John Tran Binh Trong 1567
16 Sun. / Ord. B: Go to a quiet place and rest 13 Tháng 7 2015 John Tran BInh Trong 1359
14 Sun. / Ord. B: Preception about God and religion is an obstacle to faith 01 Tháng 7 2015 John Tran Binh Trong 1534
12 Sun./ Ord., B: Trusting in God in all circumstances of life 16 Tháng 6 2015 John Tran Binh Trong 1476
Corpus Christi, B: Experiencing a miracle of the Eucharist 04 Tháng 6 2015 John Tran Binh Trong 3370

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch