Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
1 Sun. / Adv. B: Waiting in hope 27 Tháng 11 2014 John Tran BInh Trong 1801
This book ‘Chúa Nói Ta Đáp’, Năm B is dedicated to: 25 Tháng 11 2014 John Tran Binh Trong 1379
Contents of a book: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B to be published 25 Tháng 11 2014 John Tran Binh Trong 1400

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch