Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
12 Sun. / Ord. C: Losing life for Jesus’ sake will save it 15 Tháng 6 2016 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1849
10 Sun. /Ord. C: Trusting in God's mercy 30 Tháng 5 2016 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2004
Holy Trinity, C: Believing in the Trinity is different from understanding about 18 Tháng 5 2016 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2076
Ascension, C: To continue the mission of witness 03 Tháng 5 2016 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1992
5 Sun. / Easter C: To love as Jesus has loved according to a new commandment 20 Tháng 4 2016 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1941
3 Sun. / Easter C: Relying on God’s grace and his power 05 Tháng 4 2016 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2319
Easter, C: Resurrection of Christ is the basis of Christian faith 21 Tháng 3 2016 Viết bởi John Tran Bình Trong Lượt xem: 2296
5 Sun. / Lent C: To forgive the sin of adultery as to start a new life 08 Tháng 3 2016 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2306
3 Sun. / Lent, C: Repent as to bear fruit in life 23 Tháng 2 2016 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 3052
1 Sun. / Lent, C: Journeying to the Promised Land 09 Tháng 2 2016 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 8291

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch