Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
4 Sun. / Ord. C: ‘No prophet is accepted in his own native place 26 Tháng 1 2016 Viết bởi John Tran BInh Trong Lượt xem: 2113
2 Sun. / Ord. C: Inviting God to the married life 13 Tháng 1 2016 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2150
4 Sun. / Adv. C: With Mary bringing Jesus for a visit 14 Tháng 12 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2207
2 Sun. / Adv. C: How to prepare the way of the Lord? 02 Tháng 12 2015 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2396
Thanksgiving Day: To live in the spirit of gratitude 25 Tháng 11 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2157
33rd Sun. / Ord. C: Preparing for the unknown last day 14 Tháng 11 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 9708
31 Sun. / Ord. C: Atoning for sins committed and reforming one's life 31 Tháng 10 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 9316
29 Sun./ Ord., C: Being persistent in prayer 16 Tháng 10 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 8681
27th Sun. / Ord. C: Quality of faith needed 02 Tháng 10 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2345
25th Sun. / Ord. C: Being trustful in doing paid jobs 18 Tháng 9 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2467

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch