Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
23rd Sun / Ord. C: Discipleship requires renouncement and detachment 04 Tháng 9 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 4561
21th Sun. / Ord. C: To enter heaven through the narrow door 22 Tháng 8 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 3197
Assumption of Mary, C: Mary's messages at La Vang [1} 09 Tháng 8 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 8750
17th Sun / Ord. C: Asking Jesus to teach us how to pray 23 Tháng 7 2013 Viết bởi John Tran BInh Trong Lượt xem: 3234
15th Sun / Ord. C:Our love for God flows out in action 11 Tháng 7 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1788
13th Sun/Ord C: Following Jesus is to give priority to his kingdom 27 Tháng 6 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 8928
11 Sun / Ord. C: Asking for the Spirit of repentance for sins committed 12 Tháng 6 2013 Viết bởi John Tran BInh Trong Lượt xem: 1862
Body and Blood of Christ Sunday, C: Asking to be hungry for spiritual food 29 Tháng 5 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2002
Pentacost C: Repentance for the gift of the Holy Spirit 15 Tháng 5 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2098
6 Sun / Easter, C: Peace, which Jesus promises to give, the world cannot. 02 Tháng 5 2013 Viết bởi John Tran BInh Trong Lượt xem: 4990

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch