Tiêu đề Ngày đăng Tác giả Lượt xem
4 Sun / Easter, C: Sheep hear the shepherd's voice 18 Tháng 4 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2056
2 Sun / Easter, C: Forming a support group for faith keeping 03 Tháng 4 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1916
Palm / Passion Sun, C: Living the Holy Week that brings salvation 20 Tháng 3 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 1954
4th Sun / Lent, C: Trusting in God's mercy and forgiveness 07 Tháng 3 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2386
2nd Sun / Lent, C: True faith does not depend on religious experience 22 Tháng 2 2013 Viết bởi John Tran BInh Trong Lượt xem: 10662
5th Sun./Ord. C: Relying on God’s grace to respond to his call despite of weakness and sinfulness 09 Tháng 2 2013 Viết bởi John Tran BInh Trong Lượt xem: 3835
3rd Sun,/Ord. C: Living one's faith in the present here and now, not in the past or in the future 25 Tháng 1 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 3251
Epiphany, C: Jesus came to reveal Himself to all nations 05 Tháng 1 2013 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 3117
Christmas Day, C: Understanding the dual nature of the Word incarnate 23 Tháng 12 2012 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2264
Christmas Eve, C: Following Jesus’ small ways at his birth 23 Tháng 12 2012 Viết bởi John Tran Binh Trong Lượt xem: 2011

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch