Christ the King, B: My kingdom does not belong to this world

LE_CHUA_KITO_VUA_BChrist the King, Year B

Dn 7:13-14; Rv 1:5-8; Jn 18:33-37

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Christ the King, B: My kingdom does not belong to this world

Write comment (0 Comments)

32 Sun. / Ord. B: The entrusted offerings of two widows

CN_32_TN_B 32 Sunday of the Year B

1 Kgs 17:10-16; Heb 9:24-28; Mk 12:38-44

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 32 Sun. / Ord. B: The entrusted offerings of two widows

Write comment (0 Comments)

28 Sun. / Ord. B: Wealth may hinder man’s relationship with God

CN_28_TN_B28 Sunday of the Year B

Gn 7:7-11; Dt 4:12-13; Mk 10:17-30

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 28 Sun. / Ord. B: Wealth may hinder man’s relationship with God

Write comment (0 Comments)

30 Sun. / Ord. B: ‘That I may see’

CN_30_TN_B30 Sunday of the Year B

Jer 31:7-9; Eph 5:1-6; Mk 10:46-52

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 30 Sun. / Ord. B: ‘That I may see’

Write comment (0 Comments)

26 Sun. / Ord. B: Cooperating in the works of glorifying God

CN_26_TN_B26 Sunday of the Year B

Nm 11:25-39; Jas 5:1-6; Mk 9:37-42, 44, 46-47

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 26 Sun. / Ord. B: Cooperating in the works of glorifying God

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch