CÁM ƠN CHA VIẾT BÀI PHÓNG SỰ ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT , VỚI ĐẦY ĐỦ HÌNH ẢNH , CÒN HƠN PHÓNG VIÊN NHÀ BÁO NỮA