Thính giả / Độc giả viết bị cắt bỏ.
Khi cuốn: ‘Hằng tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Đáp Trả Lời Chúa’, Năm B được tái bản tại Việt Nam, năm 2011, mục bình luận về cuốn sách của 28 ‘Thính giả / Độc giả viết’ do Nhà Xuất Bản tại VN quyết định cắt bỏ, nghĩa là cuốn ‘Hằng tuần Chúa Nói Với Ta – Ta Đáp Trả Lời Chúa, Năm B xuất bản tại Việt Nam, không có mục này.
Sách xuất bản tại Mĩ năm 2008 có đủ bình luận của 28 thính giả và độc gỉa về cuốn sách.