Rev_Nguyen_Manh_TanĐược tin Linh mục Nguyễn Mạnh Tân, OFM, thánh danh Stêphanô, mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại San Jose, California, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin cáo phó,

chương trình cầu nguyện và thánh lễ an táng để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Stêfanô được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống.

caopho_chatan_0

caopho_chatan_2a

caopho_chatan_3a

Tỉnh Dòng Santa Barbara

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch