Lời Nguyện Đầu Năm Mới. Lời Nguyện Đầu Năm Mới. Lời Nguyện Đầu Năm Mới. Lời Nguyện Đầu Năm Mới. Lời Nguyện Đầu Năm Mới. Lời Nguyện Đầu Năm Mới.

Nguyen_daau_nam.jpg

 

Lạy (Thiên Chúa) là Cha,

Một năm đã qua và một năm nữa lại đến. Cha

đã ban cho chúng con sống thêm  một  năm,

đi thêm một đoạn đường đời.

 

Nhìn lại năm qua, chúng con chỉ biết nói lên lời

chân thành, cản tạ, tri ơn, vì tất cả mọi sự,

từ nơi Cha mà ra, do nơi Cha mà có, mà Cha đã ban cho chúng con.

 

Cha hằng thương  yêu cho chúng  con  sống,  và  sống  trong  tình  yêu  của Cha.

 

Tạ  ơn Cha,  về những  gì cuộc  đời  đã  làm

cho chúng con, và những gì chúng con đã kinh qua trong cuộc đời.

 

Xin cho  chúng con sống những ngày đầu  năm

và trong năm này luôn luôn trong tinh thần vui tươi, hòa nhã, yêu thương bác ái

và chan hòa với  mọi  cuộc  sống,  để  làm  cho  Nước  Cha  trị đến.

 

Lạy Cha, thời  gian  không  ngừng  trôi  và  thời  gian

của chúng con hiện diện trên trái đất này mỗi ngày

một ngắn đi, mà Cha là Đấng làm chủ thời gian

vô  cùng  tận,  Đấng  tạo  nên  đất  trời  và  loài người.

 

Xin  cho  chúng  con  luôn  biết  đón  nhận

tình thương của Cha, vì Cha là cùng đích cuộc

đời của chúng con.

Xin cho chúng con luôn biết

ngợi  khen tôn  vinh  chúc  tụng  Cha  bây  giờ  và hết cả d0ời chúng con. Amen.

Vũ Công Chính

Gaithersburg, Maryland

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch