Cáo Phó: Trong niềm tin tƣởng vào Chúa Kitô Phục sinh, Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin : Cha Gioan Baotixita Dương Văn Quai (OAI) Linh mục hưu dưỡng Giáo Phận Vĩnh Long.

 Sinh năm: 1935

 Tại: Làng Hưng Long, Chợ Lách

 Họ Đạo: Cái Nhum

 Thụ phong Linh Mục : 1962

 Đã được Chúa gọi về lúc 12 giờ 30, Thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2017 tại Nhà Hưu Dưỡng Linh mục Giáo phận, hƣởng thọ 82 tuổi, với 55 năm Linh Mục.

 Nghi thức Tẩn Liệm lúc 20 giờ 00 Thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2017 tại Nhà Hƣu Dƣỡng.  Linh cửu Cha Gioan Baotixita đƣợc quàn tại Nhà thờ Phƣờng 4, Tp. Vĩnh Long.

 Thánh lễ An Táng tại Nhà Thờ Chánh Tòa, lúc 09 giờ 30 Thứ tư, ngày 30 tháng 8 năm 2017.  An táng tại phần mộ các Linh Mục trong Đất Thánh Tân Ngãi.

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh Chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Cha GIOAN BAOTIXITA được an nghỉ đời đời. Kính báo

NB: Xin Quý Cha trong Giáo Phận dâng 03 lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Gioan Baotixita theo Quy Chế LM Giáo phận Vĩnh Long.

Toà Gm Vĩnh Long

---------------------

TIỂU SỬ CHA GIOAN BAOTIXITA DưƠNG VĂN QUAI (OAI)

Linh Mục: GIOAN BAOTIXITA DƯƠNG VĂN QUAI ( OAI )

Sinh năm: 1935 Tại: Làng Hƣng Long, Chợ Lách Họ Đạo: Cái Nhum

Tên Cha: Phêrô Dƣơng Văn Ngàn Tên Mẹ: Annà Lê Thị Vang

Rửa Tội tại: Cái Nhum năm 1935

Thêm Sức tại: Tiểu Chủng Viện Philipphê Minh năm 1946

Vào Tiểu Chủng Viên: Philipphê Minh năm 1946

Vào Đại Chủng Viên: Sàigòn và Xuân Bích Thị Nghè năm 1955 + 1956

Chịu chức cắt tóc: 1958 Chịu chức 1 + 2: 1959 Chịu chức 3 + 4: 1960 Chịu chức 5: 1961 Chịu chức 6: 1962

Chịu chức Linh mục 1962

Từ khi chịu chức LM đã phục vụ: Từ năm Đến năm

1. Măc Bắc 1962 1965

2. Bến Tre 1965 1967

3. Vĩnh Long (Long Mỹ, Lộc Hoà, Cá Rô, Phú Quới, 1967 1973 Tân Phú, Thành lợi.

4. Tân Qui (SaĐéc) 1974 1975

5. Ở tù miền Bắc 1975 1984

6. Quản chế tại gia 1984 1994

7. Chánh sở Họ Cái Tắc 1994 2016

8. Về Nhà hƣu dƣỡng Giáo Phận 2016

Qua đời: lúc 12 giờ 30 Thứ hai, ngày 28 tháng 8 năm 2017

Nơi qua đời: Nhà Hưu Dưỡng LM Giáo phận Vĩnh Long

Mai táng: Phần mộ các Linh mục trong Đất Thánh Tân Ngãi

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch