Trong điện thư gửi cho hàng linh mục Giáo Phận Arlington đề ngày 03 Tháng 09, 2017, Đức Cha Micae Burbidge sau buổi tham khảo với Hội Đồng Linh mục Giáo phận,

ngài cảm thấy niềm vui lớn để loan báo việc thiết lập hai giáo họ truyền giáo mới trong Giáo phận là Giáo họ Tổng lãnh Thiên Thần Gabrie ở Manassas Park và Giáo họ Đức Mẹ La Vang để phục vụ nhu cầu của người Công Giáo Việt Nam, đặc biệt tại  Quận Fairfax (được hiểu là miền tây Fairfax), Quận Loundon và Quận Williams, hiệu lực từ 03 Tháng 09, 2017.

Đức Cha cũng loan báo đặt Cha Juan Puigbo, Phó xứ Giáo Xứ Các Thánh ở Manassas để chăm sóc đặc biệt cho giáo dân cần được chăm sóc ở Giáo họ Thánh Gabrie, đặc biệt cho giáo dân nói tiếng Nam Mỹ. Đức Cha còn đặt Cha Phó Quốc Luân, Dòng Đa Minh, Phó xứ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để chăm sóc đặc biệt cho giáo dân ở Giáo họ Đức Mẹ La Vang. Đức Cha không quên cám ơn Cha Sở Lee Roos, các linh mục và thầy phó tế tại Giáo xứ Các Thánh, và cám ơn Cha Sở Trần Trung Liêm, Dòng Đa Minh, các linh mục và giáo dân Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, về việc tiếp tục ủng hộ hai giáo họ truyền giáo mới mà họ đã nuôi dưỡng đà phát triển trong nhiều năm qua.

MVVB chuyển ngữ

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch