4 Sun. / Adv. B; Saying “Yes” like Mary to welcome the Lord

4 Sunday of Advent, Year B

2 Sm 7:1-5, 8b-12, 14a, 16; Rom 16:25-27; Lk 1:26-38

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 4 Sun. / Adv. B; Saying “Yes” like Mary to welcome the Lord

Write comment (0 Comments)

2 Sun. /Adv.B: Seeking to find God in the desert of soul

2 Sunday of Advent, Year B

Is 40:1-5, 9-11; 2Pt 3:8-14; Mk 1:1-8

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle A, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 2 Sun. /Adv.B: Seeking to find God in the desert of soul

Write comment (0 Comments)

Christ the King, B: My kingdom does not belong to this world

LE_CHUA_KITO_VUA_BChrist the King, Year B

Dn 7:13-14; Rv 1:5-8; Jn 18:33-37

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Christ the King, B: My kingdom does not belong to this world

Write comment (0 Comments)

Christmas at Dawn, A: How was the first Christmass celebrated?

Le_Rang_Dong_GSChristmas at Dawn, A, B, C

Is 62:11-12; Ti 3:4-7; Lk 2:15-20

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: Christmas at Dawn, A: How was the first Christmass celebrated?

Write comment (0 Comments)

32 Sun. / Ord. B: The entrusted offerings of two widows

CN_32_TN_B 32 Sunday of the Year B

1 Kgs 17:10-16; Heb 9:24-28; Mk 12:38-44

Introduction: This is a homily/Scripture reflection in a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle B, intended to be published in the future by Reverend John Tran Binh Trong.

Xem thêm: 32 Sun. / Ord. B: The entrusted offerings of two widows

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch