CHIÊM NIỆM CỦA TÁC GIẢ TRANG CHỦ

Lễ Cung Hiến Đền Thờ Latêranô, A: Vào đến thánh Chúa

E-mail Print

LE_CUNG_HIEN_TD_CLễ cung hiến Ðền Thờ Latêranô: A

Ed 47:1-2, 8-9, 12; 1Cr 3:9c-11,16-17; Ga 2:13-22

Triết gia cũng như thần học gia thường tìm kiếm xem Thiên Chúa ở đâu và hiện diện thế nào trong vũ trụ. Người ta cho rằng Chúa hiện diện khắp mọi nơi, nhưng họ cũng dành những cách thế đặc biệt và những nơi đặc biệt cho Chúa ngự trị.

Last Updated ( 2014-11-06 ) Read more...
 

CN 30 TN, A: Để yêu Chúa và tha nhân, phải biết yêu mình

E-mail Print

CN30_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 30 Thường Niên, Năm A

Xh 22:20-26; 1Tx:5c-10; Mt 22:34-40

Giới răn yêu thương của Thiên Chúa là một giới răn mà người tín hữu thường nghe và đọc đi đọc lại nhiều lần trong Thánh kinh, trong sách tu đức và trong các bài giảng giải lời Chúa.

Last Updated ( 2014-10-22 ) Read more...
 

CN 28 TN, A: Chấp nhận lời mời dự tiệc Nước Trời

E-mail Print

CN28_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 28 Thường Niên, Năm A

Is 25:6-10a; Pl 4:12-14, 19-20; Mt 22:1-14

Giao ước giữa Thiên Chúa và dân Người mang đặc tính của bữa tiệc cưới. Mỗi giao ước giữa Thiên Chúa với loài người trong Thánh kinh Cựu ước được hiểu và cắt nghĩa theo  hình ảnh hôn nhân trong tiệc cưới.

Last Updated ( 2014-10-08 ) Read more...
 

CN 26 TN, A: Thi hành ý Chúa bằng việc làm

E-mail Print

CN26_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 26 Thường Niên, Năm A

Ed 18:25-28; Pl 2:1-11; Mt 21:28-32

Dụ ngôn hai người con được người cha sai đi làm vườn nho nhấn mạnh đến sự tương phản giữa lời hứa và việc làm. Người con thứ nhất từ khước, không chịu ra làm vườn nho, nhưng rồi đổi ý.

Last Updated ( 2014-09-24 ) Read more...
 

Lễ Thánh Giá, A: Chúa dùng Thánh Giá chuộc tội loài người

E-mail Print

LE_SUY_TON_THANH_GIA_ALễ Suy Tôn Thánh Giá: A, B, C

Ds 21:4b-9; Pl 2:6-11; Ga 3:13-17

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Suy tôn Thánh giá. Thánh giá là một nghịch lý trong đạo Thiên Chúa giáo nói chung và đạo công giáo nói riêng.

Last Updated ( 2014-09-11 ) Read more...
 

CN 22 TN, A: Theo Chúa phải từ bỏ mình và vác thập giá

E-mail Print

CN22_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 22 Thường Niên, Năm A

Gr 20:7-9; Rm 12:1-2; Mt 16:21-27

Ðọc báo chí hay coi tin tức truyền hình hằng ngày, người ta thấy đầy dẫy những câu chuyện tang thương, những cảnh khổ đau, buồn tủi của loài người. Mặc dầu loài người cố thoát khỏi đau khổ, đau khổ vẫn đến với loài người.

Last Updated ( 2014-08-26 ) Read more...
 

CN 20 TN, A: Ơn Cứu Độ đến với Dân Ngoại

E-mail Print

CN20_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 20 Thường Niên, Năm A

Is 56:1,6-7; Rm 11:13-15, 29-32; Mt 15:21-28

Người Do thái thời Chúa Giêsu coi tất cả những ai không có máu Do thái đều là dân ngoại. Ngay cả những người có máu Do thái, nhưng nếu bị tiêm nhiễm bởi những thói hư nết xấu của dân ngoại bang thì cũng bị liệt kê vào sổ dân ngoại như người Samari chẳng hạn.

Last Updated ( 2014-08-13 ) Read more...
 

CN 18 TN, A: Cho người đói ăn

E-mail Print

CN18_thuong_nien_nam_AChúa Nhật 18 Thường Niên, Năm A

Is 55:1-3; Rm 8: 35, 37-39; Mt 14:13-21

Lời Chúa trong Thánh kinh hôm nay cho thấy hình ảnh của việc Thiên Chúa quan phòng. Không những Chúa hướng dẫn loài người theo đường lối của Chúa, mà còn săn sóc đến nhu cầu vật chất của họ.

Last Updated ( 2014-07-31 ) Read more...
 
Page 5 of 23