Sách

Thông Báo

Mục Vụ Văn Bút có thích hợp với bạn không? MVVB có hơn 13 loại bài vở và tin tức. Có những loại về tôn giáo. Có những loại bài vở và tin tức thích hợp cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo như “Tin Việt Nam, Tin Thế Giới hoặc Tin Lưu Ý, Giữ Sức Khoẻ, Giữ An Toàn”. Trong những loại  bài viết và tin viết khác, thì cũng có sen kẽ những bài và tin thích hợp cho mọi người. Tuy nhiên đọc những bài viết và tin viết về tôn giáo thì cũng giúp mở mang tầm hiểu biết và kiến thức. Thấy có những độc giả tìm đọc cả bài cũ và tin cũ. Cũng có những người khi về hưu còn học sử dụng Interenet, để coi tin tức trên mạng cho đỡ buồn và cho trí óc khỏi chóng cùn. Vậy xin mời Quí Vị và các Bạn tham quan cho biết nhà.

Muốn được thư giãn, mời nhấn vào “Thánh Ca Hợp Xướng” để nghe 150 bài thánh ca nhạc hợp xướng. Muốn nghe bài trong 6 băng khác, phải ngưng bài đang nghe, rồi nhấn vào bài trong băng muốn nghe. – MVVB.

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch