Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CNTĐ, A: Ghi Nhận Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 3067
CNTĐ, A: Thính Giả / Độc Giả Viết Viết bởi Super User Lượt xem: 2823
CNTĐ, B: NỘI DUNG Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2997
CNTĐ, B: Thính Giả / Độc Giả Viết Viết bởi Super User Lượt xem: 7327
CNTĐ, B: Copyright © 2008: Trần Bình Trọng Viết bởi Super User Lượt xem: 4250
CNTĐ, B: GHI NHẬN Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2783
CNTĐ, A: Copyright © 2007: Trần Bình Trọng Viết bởi Super User Lượt xem: 3014
CNTĐ, C: Nội Dung Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2872
CNTĐ, C: Ghi Nhận & Thư Mục Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 3128
CNTĐ, C: Kính Dâng, Tưởng Nhớ và Đề Tặng Viết bởi Lm Trần Bình Trọng Lượt xem: 2738

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch