Tiêu đề / Title Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CNTĐ, A: Nội Dung Lm Trần Bình Trọng 3270
CNTĐ, A: Ghi Nhận Lm Trần Bình Trọng 3127
CNTĐ, A: Thính Giả / Độc Giả Viết Super User 2891
CNTĐ, B: NỘI DUNG Lm Trần Bình Trọng 3077
CNTĐ, B: Thính Giả / Độc Giả Viết Super User 7407
CNTĐ, B: Copyright © 2008: Trần Bình Trọng Super User 4327
CNTĐ, B: GHI NHẬN Lm Trần Bình Trọng 2846
CNTĐ, A: Copyright © 2007: Trần Bình Trọng Super User 3073
CNTĐ, C: Nội Dung Lm Trần Bình Trọng 2934
CNTĐ, C: Ghi Nhận & Thư Mục Lm Trần Bình Trọng 3188

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch