Tiêu đề Tác giả Lượt xem
CNTĐ, C: Copyright © 2009: Trần Bình Trọng giữ bản quyền Viết bởi Super User Lượt xem: 2687
CNTĐ, C: Vào Đề Viết bởi Super User Lượt xem: 2093
CNTĐ, C: Về Tác Giả Viết bởi Super User Lượt xem: 2197
CNTĐ, C: Thính Giả / Độc Giả Viết Viết bởi Super User Lượt xem: 2120

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch