Danh sách các tác giả và tác phẩm trong Thư Mục cuối sách đã được tác giả tham khảo về những tiết mục và từ ngữ liên hệ, hầu giúp cho cuốn Hằng Tuần Chúa Nói .. Ta Ðáp ... được tăng phần giá trị.

Tác giả ghi nhận các tác giả và các bạn sau đây về những đóng góp khác nhau:

 • Bùi Sỹ Cảnh về hình vẽ diễn tả cảnh Phúc âm Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, Mùa Thường Niên và các Lễ trọng, Lễ kính, Lễ đặc biệt theo những ý niệm đề xướng khái quát của tác giả.
 • Nhóm Phiên dịch các Giờ kinh Phụng vụ về những trích dẫn Thánh kinh. Các tác giả giữ bản quyền. (c) 1994, 1998.
 • Nguyễn Duy An, Tiến sĩ Computer Information Technology,  chỉ cách cho tác giả sử dụng máy chữ vi tính, cố vấn kỹ thuật cho tác giả trình bày, giúp scan hình vẽ từ đĩa vào bài chiêm niệm và sắp xếp bài vở cho lên khuôn ấn loát.
 • Nguyễn Anh Dzũng về ảnh bìa: Một ngày đẹp
 • Linh mục Vũ Minh Thái, Tiến Sĩ Giáo dục, cựu Phó Viện Trưởng Viện Đại Học Đà Lạt, giúp đọc bản thảo và đưa ra những lời bình luận giá trị.


THƯ MỤC

 • Bergan, D. (ed) The Collegeville Bible Commentary, Old Testament. Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press, 1992.
 • Brown, R.E., etc (ed) The Jerome Biblical Commentary. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1968.
 • Bửu Kế. Từ Ðiển Hán Việt Từ Nguyên. Nhà Xuất Bản Thuận Hoá, 1999.
 • Cathechism of the Catholic Church. Città del Vaticano: United Catholic Conference, Inc., 1994. – Liberia Editrice Vaticana. St. Paul Books & Media.
 • Hardon, J.A. Modern Catholic Dictionary. Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc. 1980.
 • Hartdegen, J.A.. (ed.) Nelson’s Complete Concordance of the New American Bible. Collegeville, Minnesota. The Liturgical Press, 1977.
 • Karris, R.J. (ed.) The Collegeville Bible Commentary, New Testament. Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press,  1992.
 • Kinh Thánh Tân Ước do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Tái bản và phát hành tại hải ngoại, 1994.
 • Kinh Thánh trọn bộ Cựu ước và Tân ước do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Tp Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 1998.
 • Léon-Dufour, X. Dictionary of Biblical Theology. Ijaville, Maryland: The Word Among Us Press,1988.
 • McKenzie, J.L. Dictionary of the Bible. Milwaukee: The Bruce Publishing Company, 1965.
 • Neuner, J & Roos, H. The Teaching of the Catholic Church,  ed. by Karl Rahner, translated by Geoffrey Stevens. Staten Island, N.Y: Alba House, 1967.
 • Nguyễn Như Ý. Ðại Từ điển Tiếng Việt. Hà Nội: Nhà Xuất Bản Văn Hoá – Thông Tin, 1998.
 • Rahner, K & Vorgrimler, H. Theological Dictionary, ed. by Ernest, C, translated by Strachan, R. New York: Herder & Herder, 1965.
 • Sách Bài Ðọc trong Thánh Lễ (toàn bộ) do Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Phụ. Tp Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Tp. Hồ Chí Minh, 2002.
 • Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Garden Grove, California: Nhà Xuất Bản Thời Ðiểm, 1995.
 • Stravinskas, P.M.J. Catholic Dictionary. Huntington, Indiana: Our Sunday Visitor Publishing Division, 2002.
 • Thánh Công Ðồng Chung II. Ðà Lạt: Giáo Hoàng Học Viện Piô X, 1972.
 • The New American Bible, by Members of the Catholic Biblical Association of America. New York: Catholic Book Publishing Co., 1970.
 • The Sixteen Documents of Vatican II, N.C.W.C. Translation. Boston: Daughters of Saint Paul.
 • Trần Văn Kiệm. Kinh Thánh Tân Ước, Phiên Dịch & Diễn Nghĩa. New Orleans: Nhà In & Xuất Bản Thao Thức, 1995.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch