Được tin Linh mục Đinh Quang Dũng, thánh danh Phêrô, mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế 10/07/2017, Mục Vụ Văn Bút xin hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Phêrô được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống.

Mục Vụ Văn Bút sẽ cho đăng bổ túc tin Cáo phó, chương trình lễ an táng và vài dòng tiểu sử của linh mục quá cố do Toà GM Phú Cường sắp xếp.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch