Sách

Thông báo & Xin cầu nguyện:

Chúng con / tôi xin thông báo đến Quý Vị Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục, Linh Mục, Thầy Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân tại Việt Nam và hải ngoại về tình trạng sức khoẻ của Linh mục Trần Công NghịLinh Mục Trần Xuân Lãm:

Thông Báo / Annoucement.

Linh mục Trần Công Nghị gần đây có vấn đề về tim mạch. Được bác sĩ chữa trị, còn lái xe được.Vào trung tuần Tháng 3/2021 tại Quận Cam, Orange County, California, đụng xe nặng, nhưng còn tỉnh, không có vết thương bên ngoài. Tuy nhiên cũng phải chở vào nhà thương. Khi về nhà thì có các em và các cháu trông nom săn sóc. Rồi trở lại nhà thương. Hiện giờ đang nằm trên giường bệnh lúc tỉnh lúc mê man. Nhà thương hạn chế người đến thăm.

 Linh mục Trần Xuân Lãm ở Toronto, Gia Nã Đại, Canada. Vào đầu năm 2019 đang lái xe trên đường, cảm thấy đau, được đưa vào nhà thương. Bác sĩ cho thay mấy đốt xương cổ bị thoái hoá. Sau đó về Việt Nam để tiếp tục chữa trị. Hiện giờ ngồi xe lăn và sống trong gia đình tại Gia Kiệm, Tỉnh Đồng Nai, có các em và các cháu trông nom săn sóc và cũng thuê người giúp. Khi cần chữa trị chuyên môn, thì người nhà đưa xuống Biên Hoà hoặc Sài Thành.

Lm TC Nghị là anh ho của Lm TX Lãm.

Lm TC Nghị gọi Lm Trần Bình Trọng là cậu.

Lm TX Lãm gọi Lm TB Trọng là chú.

Xin cầu nguyện cho bệnh trạng của hai Cha được thuyên giảm.

 Xin đa tạ. 6 Tháng 4/2021

Lm Trần Bình Trọng

==================

 

 

 

   

Prayer after the 2020 US Presidential Election & Prayer for end of World Covid-19.

Lời cầu nguyện sau mùa Bầu cử Tổng Thống Hoa Kì 2020 & Lời nguyện cầu mùa Đại Dịch Covid-19 hoàn cầu.

Oh the Almighty! Is the United States on the verge of a bad fortune?

We pray for members of the Executive, the Legislative and the Judicial Branches of the US Government that they may know the distinction between right and wrong, good and bad, benevolence and evil, light and darkness, truth and fraud, justice and injustice, construction and destruction.

Help them know how to serve the interests of the nation and the people

instead of just seeking fame, corruption and bribery

and how to protect the right to life instead of destroying the life of the unborn.

We pray for World Trade Companies and for Global Big Techs

that they may know how to serve customers instead of serving only parties and groups.

 

We pray for the press / media that they may report  truthful news for guidance of public opinion.

Do not let them to be bribed and sell their conscience cheaply

by reporting biased, absent news and even fabricating news,

or suppressing unfavorable news for partisan and faction.

Let them know that once conscience has become hardened,

one can only act instinctively like animals instead of according to reason and heart.

We also pray for people to live in peace, prosperity and freedom of rule and law

instead of being oppressed, intimidated, exploited, and attacked.

 Note: Readers regardless of belief, religion, or no religion, can pray according to the two prayers above.

---------------------------------------

Prayer for end of World Covid-19

Oh the Almighty!

We pray for the healing of those infected with the Covid-19 plague.

We pray for the doctors, nurses and hospital workers, who are taking care of the patients,

from getting infected.

We pray for those who died of this plague, asking you to show mercy on their souls

and being the source of comfort for their families and relatives.

We thank You for the Covid-19 vaccines and we pray that doctors and scientists may continue to find medicines that cure this disease and vaccines to prevent the disease from spreading.

We also pray for ourselves not to be infected with this deadly disease.

We ask you to send your angels to dispel this epidemic from the human world

so that humankind may enjoy a peaceful life.

 Note: Readers regardless of belief, religion, or no religion, can pray according to the two prayers above.

===================

Lời cầu nguyện sau mùa Bầu cử Tổng Thống Hoa Kì 2020

Lạy Đấng Toàn Năng! Có phải Mĩ Quốc đang đi trên đường mạt vận?

Chúng con cầu nguyện cho cơ quan hành pháp, lập pháp và tư pháp  trong Chính Phủ Hoa Kì biết phân biệt phải trái, tốt xấu, lành dữ, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự thật và gian lận, giữa công bình và bất công, giữa xây dựng và phá đổ.

Xin cho họ biết nhắm đến lợi ích quốc gia và người dân

thay vì chỉ biết tìm kiếm danh lợi, tham nhũng và hối lộ,

biết bảo vệ quyền sống thay vì huỷ hoại sinh mạng thai nhi.

 

Chúng con cầu nguyện cho những Công ti Thương mại Thế giới,

cho những Công Ti Công nghệ Hoàn cầu

biết nhắm đến việc phục vụ khách hàng

thay vì chỉ chỉ phục vụ cho đảng phái và phe nhóm.

 

Chúng con cầu nguyện cho giới báo chí / truyền thông biết đưa tin tức trung thực,

để hướng dẫn dư luận quần chúng.

Xin đừng để họ bị mua chuộc mà bán rẻ lương tâm

bằng cách đưa tin thiên lệch, khiếm diện, một chiều, lại còn bịa đặt tin tức,

hoặc ém nhẹm tin bất lợi cho đảng phái và phe nhóm.

Xin cho họ biết nhận thức rằng một khi lương tâm đã trở thành chai đá,

thì người ta chỉ còn hành động theo bản năng như loài vật,

thay vì theo lí trí và con tim.

 

Chúng con cũng cầu nguyện cho người dân được sống trong an bình, ấm no,

trong nền tự do pháp trị thay vì bị áp bức, đe doạ, bóc lột và tấn công.

 Lưu ý: Độc giả bất kể theo niềm tin, tôn giáo nào, hoặc vô tôn giáo, đều có thể cầu nguyện theo hai lời nguyện cầu trên đây.

 --------------------------

Lời cầu nguyện mùa Đại Dịch Covid-19 hoàn cầu:

 Lậy Đấng Toàn Năng!

Chúng con cầu nguyện cho những người nhiễm dịch bệnh Covid-19 được ơn chữa lành. Chúng con cầu nguyện cho các bác sĩ, y tá và những người giúp việc nhà thương

đang chăm sóc bệnh nhân, khỏi bị nhiễm bệnh.

Chúng con cầu nguyện cho những bệnh nhân đã chết vì bệnh, xin Ngài thương cứu linh hồn họ

và là nguồn an ủi cho gia đình và thân nhân của họ.

Chúng con cảm tạ ơn Ngài cho thuốc vắc xin Covid-19 và chúng con cầu nguyện cho giới bác sĩ, khoa học gia được tiếp tục tìm ra những thứ thuốc chữa lành dịch bệnh, cũng như thuốc chủng ngừa để ngăn chặn bệnh khỏi lây lan.

Chúng con cũng cầu nguyện cho chính chúng con khỏi phải nhiễm bệnh nguy hiễm này.

Xin Ngài sai sứ thần đến xua đưổi dịch bệnh này ra khỏi thế giới loài người

để nhân loại được vui sống trong an lành.

 Lưu ý: Độc giả bất kể theo niềm tin, tôn giáo nào, hoặc vô tôn giáo, đều có thể cầu nguyện theo hai lời nguyện cầu trên đây.