Hình ảnh tượng Mẹ La Vang trên đỉnh Kyriat Yearim (Làng Rừng) trong công viên Nhà thờ Hòm Bia Giao Ước đàng sau tượng Mẹ là thành thánh Jerusalem sẽ được khánh thành ngày 18/10/2018.

 Bia đá Tám Mối Phúc bằng Việt ngữ cũng được đặt và làm phép tại đây.

 

 

 

 

 

 

 Bia đá Tám mối phúc bằng Việt Ngữ trên núi Tabor

 

 

 Nguồn: VietCatholic