Hội đồng Giám mục Việt Nam. Số: 02/QĐ/20/HĐGMVN. Xét đề xuất của ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam; - Căn cứ biên bản Hội nghị thường niên năm 2020 ngày 16/10/2020 của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM QUYẾT ĐỊNH:

1/. Thành lập Thư viện của Hội đồng Giám mục Việt Nam (sau đây gọi tắt là: Thư viện) trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam để lưu trữ và quảng bá các sách báo, tài liệu, văn kiện lịch sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam và Giáo hội hoàn vũ, lưu trữ và giới thiệu tài liệu giáo lý, thần học, triết học Công giáo và văn hóa Việt Nam nhằm mang lại thiện ích cho Giáo hội và xã hội.

 2/.Thư viện được đặt tại lầu 2 của trụ sở Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, địa chỉ: 72/12 Trần Quốc Toản, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

 3/. Hội đồng Giám mục Việt Nam trao quyền tổ chức nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất, điều hành và quản lý Thư viện cho Đức cha Chủ tịch Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam thành lập.

 4/. Ủy ban Văn hóa có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức và thực hiện quyết định này.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 Làm tại Huế, ngày 21/11/2020

  1. HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 (đã ký và đóng dấu)

 Giuse Nguyễn Chí Linh

Tổng Giám mục Huế

  Nơi nhận:

- Ban thường vụ;

- Ủy ban Văn hóa;

- Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam.