Được tin linh mục Đặng Toàn Tri, thánh danh Tôma, mới qua đời, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ do Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Tôma.

 

 

 

 

 

 

 

 Inhaxiô Hồ Văn Xuân

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch