Tran_Ngoc_TuyTrong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam kính báo. Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam kính báo: Linh mục Tôma Trần Ngọc Tuý, OP, đã về nhà Cha.

Cao_Pho