Trong niềm hiệp thông phân ưu và nguyện cầu, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Cáo Phó, chương trình lễ an táng (chưa ấn định nhà thờ) và mấy dòng tiểu sử của Linh mục Vũ Tiến Đạt, Thánh Danh Maria Phê-rô do Viện Phụ M. Giuse Khang Vũ Long Tiên cung cấp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời cầu nguyện cho Linh Hồn Cha Maria Phê-rô.

Viện Phụ Khang Vũ Long Tiên