Được tin Linh mục Ngô Đình Thoả, Thánh Danh Phê-rô, thuộc Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoãi, mới qua đời tại West Covina, California, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ, do Phụ Tỉnh Dòng và tang quyến sắp xếp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Phê-rô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn Phòng Phụ Tỉnh

Nguồn: http://dccthaingoai.net/