Cáo Phó: “Ta là sự sống lại và là sự sống, Ai tin Ta sẽ được sống đời đời” (Ga 11: 25). Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, Tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, Cùng gia đình huyết tộc và linh tông, xin kính báo: Linh mục Antôn Trương Trọng Tài Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Giáo Phận Ban Mê Thuột, Đã an nghỉ trong Chúa Lúc 01 giờ 10 phút Chúa Nhật, ngày 11 tháng 09 năm 2022.

Tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Hưởng thọ 90 tuổi, với 57 năm Linh mục

Nghi thức tẩn liệm: 22g00 Chúa Nhật, ngày 11 tháng 09 năm 2022
Tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

Thánh lễ an táng: 05g00 sáng Thứ Hai, ngày 12 / 09 / 2022
 Tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Do Cha Tổng Đại Diện chủ sự,
sau đó sẽ di quan về Giáo họ Thanh Lâm, Giáo xứ Vinh An.

Trong ngày Thứ Hai tại Giáo họ Thanh Lâm,
quý Cha và mọi người có thể đến kính viếng và dâng Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Antôn.

Thánh Lễ cuối cùng tiễn đưa Cha Cố Antôn
sẽ diễn ra vào lúc 4 giờ 45 sáng Thứ Ba ngày 13 / 09 / 2022 tại Giáo xứ Vinh An
Cha Cố Antôn sẽ được an táng tại Nghĩa trang Giáo xứ Vinh An – Gp. Ban Mê Thuột
***

Tiểu sử Cha cố Antôn:
- Sinh ngày 01 tháng 09 năm 1933
- Tại: huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
- Từ năm 1944 đến năm 1955: Học Tiểu Chủng viện Xã Đoài
- Từ năm 1955 đến năm 1958: Làm Thầy giảng giúp Giáo xứ Vĩnh Phú, Giáo phận Phan Thiết
- Từ năm 1958 đến năm 1965: Học Đại Chủng viện Xuân Bích
- Thụ phong Linh mục ngày 29 / 04 / 1965 tại Sài Gòn

Đã phục vụ:
Từ 1965 - 1966: Phó xứ Phương Nghĩa thuộc Giáo Phận Kontum
Từ 1966 - 1967: Phó xứ Vinh Đức (Hà Lan A), Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1967 - 1968: Quản xứ Quảng Nhiêu, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1968 - 1973: Tuyên úy Tiểu khu Darlac
Từ 1973 - 1975: Quản xứ Vinh Đức (Hà Lan A)
Từ 1976 - 1988: Đi tù
- Trại Meval Đăk Lăk
- Trại Tân Kỳ, Nghệ An
- Trại Bắc Thái, Thái Nguyên
- Trại Thanh Cẩm, Thanh Hóa
Từ 1988 - 1991: Ở tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột
Từ 1991 - 1997: Quản xứ Duy Hòa, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 1997 - 2011: Quản xứ Phúc Lộc, Giáo phận Ban Mê Thuột
Từ 2011 - 2022: Hưu dưỡng tại Tòa Giám mục Ban Mê Thuột

Xin miễn vòng hoa, phướn
Xin mỗi Cha thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột dâng 3 (ba) Lễ cầu nguyện cho Cha cố Antôn


CHƯƠNG TRÌNH KÍNH VIẾNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CHA CỐ ANTÔN

Chúa Nhật, ngày 11/09/2022
Sẽ có các giờ cầu nguyện, dâng Lễ vào lúc:
- 10 giờ 00: Giáo xứ Phúc Lộc
- 14 giờ 00: Giáo xứ Duy Hòa
- 15 giờ 15: Giáo xứ Phúc Bình
- 16 giờ 30:
- 18 giờ 00: Giáo xứ Quảng Nhiêu
- 19 giờ 30: Dòng Nữ Vương Hòa Bình
- 20 giờ 00:
- 21 giờ 15:

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Cha cố Antôn được sớm về hưởng Tôn Nhan Chúa.

VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC BAN MÊ THUỘT

http://gpbanmethuot.com/