GMVNGHCGTG_Thumb_6760114Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa. Thư Chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Đại hội lần thứ XIII (năm 2016).

ThuChung_DaihoiXIII_1

ThuChung_DaihoiXIII_2

ThuChung_DaihoiXIII_3

ThuChung_DaihoiXIII_4

Hội Đồng Giám mục Việt Nam