Được tin Linh mục Lê Viết Hoàng, thánh danh Phao-lô, mới qua đời tại Tulsa, Oklahoma, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ, mấy dòng tiểu sử do Đại diện Tang Quyến là ÔB Lê Viết Thắng cung cấp, để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Phao-lô.

Tang Quyến

Nguồn: http://www.cuucshuehn.net/