Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Nguyễn Minh Sáng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Vĩnh Long 06 Tháng 8 2020 Toà Gm Vĩnh Long 15
Lm Phạm Văn Lân đã ra đi vĩnh viễn tại Cleveland, Ohio 29 Tháng 7 2020 Mục Vụ Văn Bút 81
Lm Lưu Thanh Kỳ mới tạ thế tại Ban Mê Thuột 15 Tháng 7 2020 Vp Toà Gm Ban Mê Thuột 78
Lm Nguyễn Hữu Đăng đã ra đi vĩnh viễn tại Phan Thiết 10 Tháng 7 2020 giaophanphanthiet.com 91
Về cáo phó linh mục 25 Tháng 6 2020 Mục Vụ Văn Bút. 125
Lm Bùi Đoàn mới kết thúc cuộc lữ hành tại thế tại San Jose, California 11 Tháng 6 2020 Mục Vụ Văn Bút 369
Lm Nguyễn Văn Duyệt đã ra đi vĩnh viễn tại Vinh 10 Tháng 6 2020 Tòa Gm Giáo phận Vinh 119
Lm Saviô Nguyễn Chí Chức mới qua đời tại Nha Trang 08 Tháng 6 2020 ts. Inhaxiô Nguyễn Duy Lam, OFM 145
Lm Trịnh Hảo mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Camden, New Jersey 06 Tháng 6 2020 Mục Vụ Văn Bút 358
Lm Nguyễn Kim Long mới tạ thế tại Ban Mê Thuột 04 Tháng 6 2020 VP Toà Giám Mục BMT 131

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch