Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Vũ Bình Định mới thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 17 Tháng 9 2019 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 17
Lm Nguyễn Văn Nhuận mới tạ thế tại Thủ Đức 11 Tháng 9 2019 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 26
Lm Vũ Đức Học mới ra đi vĩnh viễn tại Long Xuyên 05 Tháng 9 2019 Toà Gm Long Xuyên 41
Lm Phạm Hiến Thành mới nhắm mắt lìa đời tại Đồng Nai 21 Tháng 8 2019 Lm đoàn Giáo hạt Xuân Lộc 61
Lm Đậu Quang Hải đã ra đi theo tiếng gọi từ trên 15 Tháng 8 2019 Tòa GM GP Hà Tĩnh 69
Lm Nguyễn Quốc Khánh mới kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Hà Nội 01 Tháng 8 2019 VP Tòa TGM Hà Nội 94
Lm Đào Thanh Hà Nam mới tạ thế tại Cincinnati, Ohio 16 Tháng 7 2019 Mục Vụ Văn Bút 149
Lm Nguyễn Chí Thiện mới ra đi vĩnh viễn tại Quảng Bình 10 Tháng 7 2019 Toà Gm Hà Tĩnh 120
Lm Quang Minh Tuấn mới tạ thế tại Phú Cường 21 Tháng 6 2019 Lm Simon Nguyễn Văn Thu 159
Lm Phạm Thanh Quang đã ra đi vĩnh viễn tại Xuân Lộc 05 Tháng 6 2019 VP Toà Gm Xuân Lộc 185

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch