Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Nguyễn Thành Tâm mới ra đi vĩnh viễn tại Ban Mê Thuột 14 Tháng 11 2019 VP Toà GM Ban Mê Thuột 14
Lm Hà Văn Quận nới tạ thế tại Mỹ Tho 06 Tháng 11 2019 VP Toà Gm Mỹ Tho 25
Lm Nguyễn Mạnh Hùng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Bệnh Việc Chợ Rẫy 17 Tháng 10 2019 Vp. TGM 94
Đ.Ô. Trần Thanh Phong đã nhắm mắt lìa đời tại Toà Giám Mục Nha Trang 17 Tháng 10 2019 Toà Gm Nha Trang 82
Lm Phạm Viết Hưng đã tạ thế tại Bệnh Viện Đa Khoa Đồng Nai 17 Tháng 10 2019 Vp. TGM Xuân Lộc 57
Lm Huỳnh San mới ra đi vĩnh viễn tại Melbourne 10 Tháng 10 2019 Tuyên Uý Đoàn Melbourne 121
Lm Đặng Trung Hiếu mới ra đi theo tiếng gọi từ Trời cao 03 Tháng 10 2019 Truyền Thông Ngôi Lời 133
Lm Hồ Phi Phú mới tạ thế tại New York 26 Tháng 9 2019 Hội Dòng Thánh Gio-an Tẩy Giả và Tang Quyến 133
Lm Đinh Văn Phương mới ra đi vĩnh viễn tại Bảo Lộc 26 Tháng 9 2019 Salêdiêng Don Bosco K’Long Cùng Tang Quyến 65
Lm Vũ Bình Định mới thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 17 Tháng 9 2019 Inhaxiô HỒ VĂN XUÂN 100

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch