Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lm Trần Ngọc Diệm đã ra đi vĩnh viễn tại Đồng Nai 26 Tháng 3 2020 Tỉnh Dòng Vinh Sơn VN 21
Lm Nguyễn Huy Tụng đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sơn Tây 21 Tháng 3 2020 VP Toà Gm Hưng Hoá 31
Lm Đinh Trung Thành mới qua đời tại Thủ Đức, Sài Gòn 12 Tháng 3 2020 Phêrô Nguyễn Văn Kiệt 38
Lm Nguyễn Minh Từ đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Rochester, New York 05 Tháng 3 2020 Lm Nguyễn Hai 84
Lm Cao Văn Bài đã ra đi vĩnh viễn tại tại Rạch Giá 05 Tháng 3 2020 Phêrô Nguyễn Văn Kiệt 66
Lm Lê Văn Quan đã lìa cõi thế tại An Giang 05 Tháng 3 2020 Phêrô Nguyễn Văn Kiệt 73
Lm Hồ Văn Khang đã qua đời tại Châu Đốc 05 Tháng 3 2020 Phêrô Nguyễn Văn Kiệt 43
Lm Phạm Sỹ An đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Thủ Đức 19 Tháng 2 2020 VP Toà Gm Bắc Ninh 73
Lm Đặng Toàn Trí đã kết thúc cuộc lữ hành trần thế tại Sài Gòn 14 Tháng 2 2020 Inhaxiô Hồ Văn Xuân 87
Lm Phạm Minh Công đã qua đời tại Pleiku 14 Tháng 2 2020 Toà Gm Kontum 67

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch