Con mượn cách diễn đạt bằng Anh Ngữ của Cha để nói chuyện cho các con của con hiểu, mấy trẻ lớn lên tại nược ngoài, trở ngại ngôn ngữ luôn là một vấn đề cho cha mẹ nếu phải dạy bảo các con về tôn giáo đức tin.