Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Ascension, B: Heaven is our eternal home 09 Tháng 5 2018 John Tran Binh Trong 99
5 Sun. / Easter, B: As a branch remains on the vine to bear fruit 25 Tháng 4 2018 John Tran Binh Trong 143
3 Sun. / Easter B: To have God in life is to have peace 12 Tháng 4 2018 John Tran Binh Trong 101
Easter Vigil B: Celebrating the risen Christ and congratulating the newly baptized 28 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 118
5 Sun. / Lent, B: If the grain of wheat dies, it produces much fruit 14 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 224
3 Sun. / Lent, B: My house shall be called a house of prayer 01 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 188
1 Sun. / Lent, B: Being faithful to the baptismal Covenant 15 Tháng 2 2018 John Tran Binh Trong 155
5 Sun. / Ord. B: Asking to be healed in body, soul and spirit 01 Tháng 2 2018 John Tran Binh Trong 281
3 Sun. / Ord. B: Response to the message of repentance 17 Tháng 1 2018 John Tran Binh Trong 344
4 Sun. / Adv. B; Saying “Yes” like Mary to welcome the Lord 20 Tháng 12 2017 John Tran Binh Trong 301

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch