Contents of a book: 'Every Week God Speaks We Respond', intended to be published.

CNTD-C_copy_copy_copyIntroduction: This is the ‘Table of contents’ of a book titled ‘Every Week God Speaks We Respond’, Cycle C, intended to be published in English by Reverend John T. B. Trong (Gioan Trần Bình Trọng). The book was published in Vietnamese in the US in 2009 and re-published in Viet Nam in 2012.

Xem thêm: Contents of a book: 'Every Week God Speaks We Respond', intended to be published.

Write comment (0 Comments)

Preface of a book: 'Every Week God Speaks We Respond' intended to be published.

CNTD-C_copy_copy_copyIntroduction: This is a preface of of a book, titled: ‘Every Week God Speaks We Respond’, intended to be published in English, Cycle A, then Cycle B and finally Cycle C by Reverend John TB Trong (Gio-an Trần Bình Trọng) in the near future. Whatever volume is available first is to be published first. The books were published in Vietnamese in the US in 2007, 2008 and 2009 respectively and re-published in Viet Nam in 2010, 2011 and 2012 respectively.

Xem thêm: Preface of a book: 'Every Week God Speaks We Respond' intended to be published.

Write comment (0 Comments)

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch