Tiêu đề / Title Tác giả / Author Lượt xem / Hits
CNTĐ, A: Nội Dung Lm Trần Bình Trọng 3530
CNTĐ, A: Ghi Nhận Lm Trần Bình Trọng 3348
CNTĐ, A: Thính Giả / Độc Giả Viết Super User 3090
CNTĐ, B: NỘI DUNG Lm Trần Bình Trọng 3331
CNTĐ, B: Thính Giả / Độc Giả Viết Super User 7683
CNTĐ, B: Copyright © 2008: Trần Bình Trọng Super User 4538
CNTĐ, B: GHI NHẬN Lm Trần Bình Trọng 3067
CNTĐ, A: Copyright © 2007: Trần Bình Trọng Super User 3309
CNTĐ, C: Nội Dung Lm Trần Bình Trọng 3177
CNTĐ, C: Ghi Nhận & Thư Mục Lm Trần Bình Trọng 3399

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch