Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
18 Sun. / Ord. A; Feding the hungry 29 Tháng 7 2020 John Tran Binh Trong 109
17 Sun. / Ord. A: Wishing and choosing 22 Tháng 7 2020 John Tran Binh Trong 124
13 Sun. A: Doing things for the glory og God 24 Tháng 6 2020 John Tran Binh Trong 180
Holy Thursday, A: Eucharist Unites Priesthood and Service 07 Tháng 4 2020 John Tran BInh Trong 244
Presentation of the Lord: Two examples of obedience and sacrifice 29 Tháng 1 2020 John Tran Binh Trong 330
Christmas Vigil Mass, A: Jesus’ small ways in his birth 24 Tháng 12 2019 John Tran Binh Trong 316
Easter Vigil A, B, C: Celebrating the risen Christ and congratulating the newly baptized 28 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 1115
Christ the King, A: Facing the judgment throne 22 Tháng 11 2017 John Tran Binh Trong 1698
32 Sun. / Ord. A: Preparing oil for the lamp of soul 08 Tháng 11 2017 John Tran Binh Trong 1759
30 Sun. / Ord. A: To love God and Neighbor, one must love self 26 Tháng 10 2017 John Tran Binh Trong 1770

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch