Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
13 Sun. A: Doing things for the glory og God 24 Tháng 6 2020 John Tran Binh Trong 42
Holy Thursday, A: Eucharist Unites Priesthood and Service 07 Tháng 4 2020 John Tran BInh Trong 139
Presentation of the Lord: Two examples of obedience and sacrifice 29 Tháng 1 2020 John Tran Binh Trong 223
Christmas Vigil Mass, A: Jesus’ small ways in his birth 24 Tháng 12 2019 John Tran Binh Trong 214
Easter Vigil A, B, C: Celebrating the risen Christ and congratulating the newly baptized 28 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 969
Christ the King, A: Facing the judgment throne 22 Tháng 11 2017 John Tran Binh Trong 1581
32 Sun. / Ord. A: Preparing oil for the lamp of soul 08 Tháng 11 2017 John Tran Binh Trong 1643
30 Sun. / Ord. A: To love God and Neighbor, one must love self 26 Tháng 10 2017 John Tran Binh Trong 1644
28 Sun. / Ord. A; Accepting the invitation to attend the wedding 11 Tháng 10 2017 John Tran Binh Trong 2110
26 Sun. / Ord. A: Following the will of God by deed 26 Tháng 9 2017 John Tran Binh Trong 2126

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch