Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
24 Sun. / Ord. B: Through suffering to resurrection 12 Tháng 9 2018 John Tran Binh Trong 26
22 Sun./Ord. B: God’s law given foe the betterment of man 29 Tháng 8 2018 John Tran Binh Trong 52
20 Sun. / Ord. B: An invitation to believe in and eat the bread of life 15 Tháng 8 2018 John Tran Binh Trong 55
16 Sun. / Ord. B: Go to a quiet place and rest 18 Tháng 7 2018 John Tran Binh Trong 142
14 Sun. / Ord. B: Preconception about God and religion is an obstacle to faith 04 Tháng 7 2018 John Tran Binh Trong 164
Nativity of JB: Mission of preparation and witness 20 Tháng 6 2018 John Tran Binh Trong 277
10 Sun. / Ord. B: Accepting God’s power 06 Tháng 6 2018 John Tran Binh Trong 285
Holy Trnity, B: Worshipping the Trinitarian God 23 Tháng 5 2018 John Tran Binh Trong 321
Ascension, B: Heaven is our eternal home 09 Tháng 5 2018 John Tran Binh Trong 312
5 Sun. / Easter, B: As a branch remains on the vine to bear fruit 25 Tháng 4 2018 John Tran Binh Trong 358

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch