Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Chist the King, B: My Kingdom does not belong to this world 22 Tháng 11 2018 John Tran Binh Trong 869
30 Sun. / Ord. B: “That I may see” 25 Tháng 10 2018 John Tran Binh Trong 918
28 Sun. / Ord. / B: Wealth may hinder man’s relationship with God 10 Tháng 10 2018 John Tran Binh Trong 948
26 Sun. / Ord., B: Cooperating in the works of glorifyng God 26 Tháng 9 2018 John Tran Binh Trong 869
24 Sun. / Ord. B: Through suffering to resurrection 12 Tháng 9 2018 John Tran Binh Trong 820
22 Sun./Ord. B: God’s law given foe the betterment of man 29 Tháng 8 2018 John Tran Binh Trong 841
20 Sun. / Ord. B: An invitation to believe in and eat the bread of life 15 Tháng 8 2018 John Tran Binh Trong 847
16 Sun. / Ord. B: Go to a quiet place and rest 18 Tháng 7 2018 John Tran Binh Trong 886
14 Sun. / Ord. B: Preconception about God and religion is an obstacle to faith 04 Tháng 7 2018 John Tran Binh Trong 986
Nativity of JB: Mission of preparation and witness 20 Tháng 6 2018 John Tran Binh Trong 1056

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1. ___________________

Every Week God Speaks – We Respond, Cycle A was published Online in the US. The introduction of the book is recorded at “Sách của Tác giả Chủ trương, Column 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

  Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

   ------------------------------------

 Năm Mục Vụ Giới Trẻ 2021.  HĐGM đề nghị một chương trình Mục vụ Giới trẻ 3 năm với các chủ đề tương ứng: Năm 2020: Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện.

Năm 2021: Đồng hành với người trẻ trong đời sống gia đình.

Năm 2022: Đồng hành với người trẻ trong đời sống Giáo hội và xã hội.

 --------------------------------------

Hình ảnh giải trí.

 

Dương Lịch & Âm Lịch