Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
16 Sun. / Ord. B: Go to a quiet place and rest 18 Tháng 7 2018 John Tran Binh Trong 20
14 Sun. / Ord. B: Preconception about God and religion is an obstacle to faith 04 Tháng 7 2018 John Tran Binh Trong 60
Nativity of JB: Mission of preparation and witness 20 Tháng 6 2018 John Tran Binh Trong 171
10 Sun. / Ord. B: Accepting God’s power 06 Tháng 6 2018 John Tran Binh Trong 191
Holy Trnity, B: Worshipping the Trinitarian God 23 Tháng 5 2018 John Tran Binh Trong 217
Ascension, B: Heaven is our eternal home 09 Tháng 5 2018 John Tran Binh Trong 244
5 Sun. / Easter, B: As a branch remains on the vine to bear fruit 25 Tháng 4 2018 John Tran Binh Trong 272
3 Sun. / Easter B: To have God in life is to have peace 12 Tháng 4 2018 John Tran Binh Trong 214
Easter Vigil B: Celebrating the risen Christ and congratulating the newly baptized 28 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 222
5 Sun. / Lent, B: If the grain of wheat dies, it produces much fruit 14 Tháng 3 2018 John Tran Binh Trong 347

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch