Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
32 Sun. / Ord. C: Believing in the eternal life 02 Tháng 11 2016 John Tran Binh Trong 1712
30 Sun. / Ord. C: A prayer of a repentant and humble person is accepted 17 Tháng 10 2016 John Tran Binh Trong 1770
28 Sun. / Ord. C: Being thanksful for gifts received 04 Tháng 10 2016 John Tran Binh Trong 2007
26 Sun. / Ord. C: Using God’s gifts with responsibility to help the hungry 20 Tháng 9 2016 John Tran Binh Trong 2167
24 Sun. / Ord. C: Joy of finding someone or something lost 07 Tháng 9 2016 John Tran Binh Trong 2487
22 Sun. / Ord. C: The lesson of the lesson of humility and altruism 23 Tháng 8 2016 John Tran Binh Trong 2783
20 Sun. /Ord. C: Following Jesus’ name is the cause of contradiction 09 Tháng 8 2016 John Tran BInh Trong 2489
18 Sun. / Ord. C: Seeking lasting security 28 Tháng 7 2016 John Tran Binh Trong 2333
16 Sun. / Ord., C: Choosing a better portion 12 Tháng 7 2016 John Tran BInh Trong 2391
14 Sun. / Ord. C: Doing lay apostolic work 29 Tháng 6 2016 John Tran Binh Trong 2467

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch