Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
7 Sun. / Ord. C: Be compassionate and forgiving 20 Tháng 2 2019 John Tran Bình Trong 10
2 Sun / Ord C: Inviting God to the married life 16 Tháng 1 2019 John Tran Binh Trong 55
Holy Family, C: Family to invest in children 28 Tháng 12 2018 John Tran Binh Trong 63
2 Sun. / Adv. C: How to prepare the way of the Lord 06 Tháng 12 2018 John Tran Binh Trong 145
32 Sun. / Ord. C: Believing in the eternal life 02 Tháng 11 2016 John Tran Binh Trong 1886
30 Sun. / Ord. C: A prayer of a repentant and humble person is accepted 17 Tháng 10 2016 John Tran Binh Trong 1943
28 Sun. / Ord. C: Being thanksful for gifts received 04 Tháng 10 2016 John Tran Binh Trong 2156
26 Sun. / Ord. C: Using God’s gifts with responsibility to help the hungry 20 Tháng 9 2016 John Tran Binh Trong 2325
24 Sun. / Ord. C: Joy of finding someone or something lost 07 Tháng 9 2016 John Tran Binh Trong 2647
22 Sun. / Ord. C: The lesson of the lesson of humility and altruism 23 Tháng 8 2016 John Tran Binh Trong 2918

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch