Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
29 Sun. Ord. / C: Being persistent in prayer 17 Tháng 10 2019 John Tran Binh Trong 274
27 Sun. / Ord. C: Quality of faith needed. 02 Tháng 10 2019 John Tran Binh Trong 284
25 Sun. / Ord. C: Being Trustful in Doing Paid Jobs 19 Tháng 9 2019 John Tran Binh Trong 353
19 Sun. / Ord. C: Be watchful and prepared 07 Tháng 8 2019 John Tran Binh Trong 366
17 Sun. / Ord. C: Asking Jesus to teach us how to pray 24 Tháng 7 2019 John Tran Binh Trong 373
13 Sun. / Ord. C; Following Jesus is to give priority to his kingdom 26 Tháng 6 2019 John Tran Binh Trong 361
5 Sun. / Easter C: To love as Jesus has loved according to a new commandment 16 Tháng 5 2019 John Tran Binh Trong 407
5 Sun. / Lent, C: To be forgiven the sin of adultery as to start a new life 04 Tháng 4 2019 John Tran Binh Trong 464
3 Sun. / Lent, C: Repent as to bear fruit in life 21 Tháng 3 2019 John Tran Binh Trong 498
8 Sun. / Ord. C: That we may khow oathers and ourselves 27 Tháng 2 2019 John Tran Binh Trong 523

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch