Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
5 Sun. / Easter C: To love as Jesus has loved according to a new commandment 16 Tháng 5 2019 John Tran Binh Trong 64
5 Sun. / Lent, C: To be forgiven the sin of adultery as to start a new life 04 Tháng 4 2019 John Tran Binh Trong 114
3 Sun. / Lent, C: Repent as to bear fruit in life 21 Tháng 3 2019 John Tran Binh Trong 122
8 Sun. / Ord. C: That we may khow oathers and ourselves 27 Tháng 2 2019 John Tran Binh Trong 156
7 Sun. / Ord. C: Be compassionate and forgiving 20 Tháng 2 2019 John Tran Bình Trong 177
2 Sun / Ord C: Inviting God to the married life 16 Tháng 1 2019 John Tran Binh Trong 228
Holy Family, C: Family to invest in children 28 Tháng 12 2018 John Tran Binh Trong 197
2 Sun. / Adv. C: How to prepare the way of the Lord 06 Tháng 12 2018 John Tran Binh Trong 263
32 Sun. / Ord. C: Believing in the eternal life 02 Tháng 11 2016 John Tran Binh Trong 2074
30 Sun. / Ord. C: A prayer of a repentant and humble person is accepted 17 Tháng 10 2016 John Tran Binh Trong 2183

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch