Tin vào Danh Thánh Giêsu đầy quyền năng, Ông Phaolô bảo qủy : "Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này. Ngay lúc ấy, quỷ thần liền xuất”. (Cv 16,18).

Cám ơn Ngài là một Kitô-hữu

Sống tri ân, và ca ngợi Thánh Danh

Giêsu Giêsu! Ôi - Giêsu Giêsu

Thánh Danh Ngài, cao uy linh mầu nhiệm

Khi nghe đến, cả trên trời dưới đất

Đều phủ phục, qùy lạy với kính tôn

Thánh Danh Ngài, là hoa nở trên môi

Luôn thì thầm và vô cùng cung chúc

Xin tôn vinh, Thánh Danh Tuyệt Diệu Chúa

Giêsu Giêsu! Ôi - Giêsu Giêsu

Cả đất trời, chỉ một Danh Giêsu

Danh quyền năng, Danh ban muôn ơn huệ

Danh chữa tri, bệnh tâm hồn thể xác

Danh bình an, cho những người kính tin

Hợp với Ngài như cành với thân cây

Giêsu Giêsu! Ôi Thánh Danh Tuyệt Diệu.

Thế nên,

“Khi vừa nghe Danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giêsu Kitô là Chúa. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu”. (Pl 2: 9-11).

Tuyệt đối tin vào Danh Thánh Giêsu, mà ông Phêrô đã chữa lành cho một người tàn tật từ bẩm sinh và nói vói người ấy rằng : "Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi" (Cv 3,6). Anh được chữa lành tức thì và người ta kinh ngạc sững sờ về sự việc mới xẩy đến cho anh (x. Cv 3,7-9). Chính nhờ vào Danh Thánh Giêsu mà ông Phêrô một lần nữa lại chữa lành cho một người đã liệt giường 8 năm được chữa lành. “Ông Phê-rô nói với anh ta: "Anh Ê-nê, Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy. Lập tức anh đứng dậy”. (Cv 9,34)

 Tin vào Danh Thánh Giêsu đầy quyền năng, Ông Phaolô bảo qủy : "Nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, ta truyền cho ngươi phải xuất khỏi người này. Ngay lúc ấy, quỷ thần liền xuất”. (Cv 16,18)

Tôn vính Thánh Danh Giêsu chẳng những tin có có năng lực uy quyền tiềm ẩn mà còn biểu lộ qua chữ viết của Tên ấy, Thánh Danh Giêsu nhắc nhở cho ta tất cả những phúc lành mà người Tín Hữu đã lãnh nhận qua Chúa Cứu Thế. Do sự tôn kính Thánh Danh Chúa, chúng ta tạ ơn Ngài vì Ngài thương yêu và cứu chuộc. Chính Chúa Giêsu đã nói trong Thánh Kinh về Thánh Danh của Ngài (x. Mác-cô 16: 17-18).  Chính các tông đồ đã nhân Danh Chúa mà làm những phép lạ cho dân chúng (x. Cv 3, 6; 9, 34.40). Cổ động lòng yêu mến Danh Thánh qua việc khắc tên Danh Thánh Giêsu trên thân mình, trên cửa nhà, trên các tường thành, dưới Danh Hiệu JHS – (Jesus hominum salvator = Giêsu cứu chuộc nhân loại). “Tất cả mọi sự trong lời nói cũng như trong việc làm, hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô…” (Col 3,17).

Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài,
tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh,
kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại. (Tv 75,2)

“Danh huy hoàng, danh từ bi, danh của tình yêu và quyền thế!

Nhờ Ngài mà tội lỗi đã được tha thứ,

nhờ Ngài mà kẻ thù bị chế ngự,

nhờ Ngài mà người đau ốm được lành mạnh,

nhờ Ngài mà những ai đang đau khổ vì thử thách được vững mạnh và phấn khởi.

Ngài đem vinh dự cho những ai có lòng tin,

Ngài dạy bảo những người rao giảng,

Ngài thêm sức cho những người lao nhọc,

Ngài duy trì những kẻ chán chường”

(Thánh Bernardine ở Siena).

Vì vậy -

 Thánh Danh Ngài là hoa nở trên môi

Luôn thì thầm và vô cùng cung chúc

Xin tôn vinh Thánh Danh tuyệt diệu Chúa

Danh chữa lành - Giêsu - Ôi - Giêsu.

Vũ Công Chính  

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch