Tiêu đề / Title Ngày đăng / Date Tác giả / Author Lượt xem / Hits
Lễ Đức Maria Mẹ TC, A: Mẹ Thiên Chúa và Mẹ người tín hữu 30 Tháng 12 2010 Dongcong.net 2315
Lễ T. Gia, A: Noi gương Thánh Gia 23 Tháng 12 2010 Lm Nguyễn Hữu Duyên 2410
CN 4 MV, A: Em-ma-nu-en: Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta 16 Tháng 12 2010 Lm Nguyễn Hưng Lợi, DCCT 2437
CN 3 MV, A: Hãy để việc ta làm minh chứng về ta 10 Tháng 12 2010 Lm Inhaxiô Trần NGà 2190
CN 2 MV, A: Hãy sám hối ăn năn 03 Tháng 12 2010 Lm Trần Minh Đức 2337
CN 1 MV, A: Nếu chủ nhà biết 26 Tháng 11 2010 Lm Nguyễn Văn Ty, SDB 2254

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch