240515thien

Cáo Phó: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25). Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

Cha Gioan Bosco Phạm Hữu Nam, C.Ss.R. (BOSCO THIỆN)

-          Sinh ngày: 11/05/1930 tại Chợ Lớn.

-          Khấn Lần đầu: 15/08/1954

-          Linh mục: 05/09/1959

đã an nghỉ trong Chúa lúc 6 giờ sáng ngày 24 tháng 05 năm 2015

tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, với 85 năm làm con Chúa trên trần gian,

61 năm khấn dòng và 56 năm thi hành sứ vụ linh mục.

- Nghi thức tẩn liệm và Thánh lễ cử hành lúc 19g30 Chúa Nhật, ngày 24/05/2015

tại phòng khách Tu viện DCCT Sài Gòn.

- Thánh lễ an táng cử hành lúc 6g00 thứ Tư, 27/05/2015

tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn.

- Sau Thánh lễ an táng, cha sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho cha Gioan Bosco Phạm Hữu Nam, C.Ss.R.

---------------------------------

TIỂU SỬ CHA GIOAN BOSCO PHẠM HỮU NAM

-          Sinh ngày 11 tháng 05 năm 1930 tại Khu Sài Gòn – Chợ Lớn.

-          Từ năm 1943 đến năm 1947 học Trung học ở Pellerin và Khải Định, Huế.

-          Từ năm 1947 đến năm 1950 tản cư ra Thanh Hoá.

-          Từ năm 1950 đến 1951 học và thi Tú Tài tại Sài Gòn.

-          Tháng 04 năm 1951 trở lại Huế, xin học Đạo và ngày 08 tháng 06 năm 1951 được rửa tội tại Pellerin, Huế.

-          Gia nhập Đệ tử Dòng Chúa Cứu Thế ngày 15 tháng 08 năm 1951.

-          Gia nhập Tập viện năm 1953.

-          Khấn Dòng ngày 15 tháng 08 năm 1954.

-          Từ năm 1954 đến năm 1961 học tại Học viện DCCT Đà Lạt.

-          Chịu chức Linh mục ngày 05 tháng 09 năm 1959.

-          Từ năm 1961 đến năm 1963 làm Giáo sư Đệ tử viện Huế.

-          Từ năm 1963 đến năm 1965 làm Giáo sư Đệ tử viện Vũng Tàu.

-          Từ năm 1965 đến năm 1968 làm Giáo sư Đệ tử viện Huế và công tác xã hội.

-          Từ năm 1968 đến năm 1971 làm thừa sai tại Nha Trang.

-          Từ năm 1971 đến năm 1974 học Giáo lý tại East Asian Pastoral Institute, Philippines và học về Phát triển Xã hội tại Coady Institute, Canada.

-          Từ năm 1974 đến năm 1976 làm mục vụ tại Di Linh, Lâm Đồng.

-          Tháng năm 1976 đến tháng năm 1981 đi cải tạo tại Quảng Ninh, Hà Giang, Thanh Hoá.

-          Từ năm 1981 cho đến năm 2010 định cư tại Hoa Kỳ và làm mục vụ tại Châu Âu.

-          Từ năm 2010 Cha Bosco về Việt Nam và thuộc cộng đoàn Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng.

Vào lúc 6 giờ 00 ngày 24 tháng 05 năm 2015, Cha Bosco đã được Chúa gọi về sau 85 năm làm con Chúa trên dương thế, 61 năm sống lời khấn Dòng và 56 năm thi hành sứ vụ Linh mục.

Cha Bosco đã lâm bệnh nặng từ lâu và chịu cảnh liệt giường trong những năm tháng cuối đời. Tuy nhiên, ngài vẫn thi hành sứ vụ thừa sai trên giường bệnh bằng cách dịch các tác phẩm quan trọng thuộc đời sống Đức tin và Luân lý. Suốt đời Cha luôn thao thức phổ biến giáo lý và thần học luân lý cho các tín hữu tại Việt Nam. Cha đã để lại nhiều công trình dịch thuật có giá trị cho Nhà Dòng và cho các Kitô hữu Việt Nam.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, của các thánh trong Dòng, cùng với lời nguyện cầu của cộng đoàn, nguyện xin Thiên Chúa ban cho Cha Bosco vinh quang Nước Trời.

VP Dòng CCTVN

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch