Trong niềm hiệp thông phân ưu và nguyện cầu cho linh hồn Cha Phao-lô Trần Hữu Phúc, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại tin Cáo Phó, chương trình lễ an táng và vài dòng tiểu sử do Toà GM Phú Cường sắp xếp:

Cáo Phó: Linh mục Phao-lô Trần Hữu Phúc

 

Xem hình lễ an táng ở tận cuối một khoảng giấy trống

 

 

 

 

Nguồn: giaophanphucuong.org

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một số hình ảnh tang lễ được bổ túc sau khi đăng tin Cáo Phó: Nguồn hình: giaophanphucuong.org

 

 

 

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch