Nhận được Ai Tín Linh mục Trần Phương, Thánh danh Phanxicô Xaviê, mới qua đời tại Huế, Mục Vụ Văn Bút cho đăng Chương trình Lễ An táng do Ban Tổ Chúc Tang Lễ TGP Huế sắp xếp, , để độc giả hiệp thông trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Phanxicô Xaviê được hưởng ơn nghĩa trong Nước Chúa hằng sống. 

 

 

 

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch