Được tin linh mục Nguyễn Minh Từ, thánh danh Anrê, mới qua đời tại Rochester General Hospital, Rochester, New York, Mục Vụ Văn Bút cho đăng lại Cáo Phó, Chương trình Tang Lễ do Linh mục Nguyễn Hai và Giáo xứ Thánh Mẫu La Vang Buffalo sắp xếp để độc giả cùng thông hiệp trong lời nguyện cầu cho linh hồn Cha Cố Anrê.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lm Nguyễn Hai

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm A đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm B đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Hằng tuần Chúa Nói Ta Đáp, Năm C đã được xuất bản tại Hoa Kì và được xuất bản lần 2 tại Việt Nam. Lời giới thiệu về sách được ghi ở Mục: Sách của Tác giả trang chủ, cuối cột 1.

Dương Lịch & Âm Lịch